ประวัติ


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

……………………………………………………………………………….

 

ประวัติความเป็นมาของตำบลบ้านยาง

 

               แต่เดิมพื้นที่ตำบลบ้านยางอยู่ในเขตจังหวัดราชบุรี  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2484 ทางราชการได้แบ่งอาณาเขตของตำบลต่าง ๆ ใหม่  โดยใช้คลองบ้านยาง  (คลองท่าผา-บางแก้ว) เป็นแนวเขต  โดยกำหนดให้ฝั่งเหนือขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  และแนวเขตฝั่งใต้ขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดยเฉพาะในเขตฝั่งเหนือนั้นมีต้นยางขึ้นอยู่อย่างเนืองแน่นมาก  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ เรียกว่า “หมู่บ้านยาง”และต่อมาได้จัดตั้งขึ้นเป็นตำบล  จึงได้ชื่อว่า “ ตำบลบ้านยาง” มาจนทุกวันนี้

 

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ทั้งนี้  กระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  28  เมษายน  2539  ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  เป็นไปตามระเบียบ  ข้อบังคับ  และกฎหมายเพื่อบริการประชาชน  และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

สถานที่ตั้งอาณาเขตติดต่อ 

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 53/2  หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ตำบลบ้านยางอยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครปฐม  15  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐม ประมาณ 18  กิโลเมตร มีพื้นที่ 18,175  ไร่ หรือ   23.7   ตารางกิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางแบ่งเขตการปกครองเป็น 11 หมู่บ้าน มีอาณาเขตดังต่อไปนี้ 

               ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

               ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

               ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

               ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

 

สภาพภูมิประเทศ

             ตำบลบ้านยาง เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ ทำสวน ไม้ผลและพืชผัก ดินเหนียวเหมาะสำหรับปลูกข้าว ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท เหมาะแก่การปลูกที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ 

 

จำนวนหมู่บ้านและประชากรตำบลบ้านยาง

 

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง แบ่งเขตการปกครอง จำนวน  11  หมู่บ้าน ประชากรมีทั้งสิ้น จำนวน  8,953 คน แยกเป็นเพศชาย จำนวน 4,414 คน เพศหญิง จำนวน  4,539  คน   

 

               ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2560

หมู่บ้าน

ชาย

(คน)

หญิง

(คน)

รวม

(คน)

จำนวนครัวเรือน

     หมู่ที่ 1

500 521 1,021 271

     หมู่ที่ 2

514 528 1,042 292

     หมู่ที่ 3

183 203 386 146

     หมู่ที่ 4

406 410 816 242

     หมู่ที่ 5

343 350 693 178

     หมู่ที่ 6

438 471 909 255

     หมู่ที่ 7

495 540 1,035 334

     หมู่ที่ 8

532 552 1,084 331

     หมู่ที่ 9

451

420

871 229

     หมู่ที่ 10

254 258 512 149

     หมู่ที่ 11

298 286 584 147

รวม

4,414 4,539 8,953 2,574

    

สภาพทางเศรษฐกิจ

 

1. อาชีพ

         - ประชากรมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ทำไร่ ทำสวน  เลี้ยงสัตว์ มีฟาร์มสุกร และฟาร์มเลี้ยงวัวมีธุรกิจค้าขาย ส่งออกผลผลิตทางการเกษตร รับราชการ  ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก  และทำการเกษตรกรรมโดยมีพื้นที่ทำการเกษตร  5,578  ไร่ ประกอบไปด้วยการทำนาข้าว, ไร่อ้อย, หน่อไม้ฝรั่ง, ข้าวโพดฝักอ่อน, ผักสวนครัว, ดอกมะลิ, ดอกกุหลาบ  ฟ้าทะลายโจร ไม้ผล  ไม้ดอก  ไม้ประดับ  เป็นต้น

 

2. แหล่งน้ำ

           - ตำบลบ้านยาง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ คือคลองท่าผา-บางแก้ว  แหล่งน้ำชลประทาน 3 สาย คือ คลอง 5 ขวา 5 ซ้าย,คลองซ้าย 5 ขวา 6 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตำบล ทำให้ประชากรมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

 

สภาพทางสังคม

 

1. การศึกษา

    โรงเรียนประถมศึกษา มีจำนวน 4  แห่ง คือ  

  •     โรงเรียนวัดบ้านยาง 
  •     โรงเรียนบ้านคอวัง
  •     โรงเรียนบ้านคลองยาง 
  •     โรงเรียนวัดหนองกระโดน

    โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) มีจำนวน 1 แห่ง คือโรงเรียนวัดหนองกะโดน 

    โรงเรียนอาชีวศึกษา                       -  แห่ง

    โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง                    -  แห่ง

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                       1  แห่ง  

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

    วัดมี  2  แห่ง คือ วัดบ้านยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 /วัดหนองกระโดน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 

3. สาธารณสุข

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง

    1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองไม้แดง 

    2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกะโดน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองกระโดน

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

    สถานีตำรวจ  ป้อมตำรวจตำบลบ้านยาง 1  แห่ง ตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดบ้านยาง หมู่ที่ 3

 

ศักยภาพในตำบล

 

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

    (1)  ฝ่ายการเมือง

           คณะผู้บริหาร         จำนวน           4 คน

           สมาชิก อบต.         จำนวน          21 คน

    (2)  จำนวนบุคลากร         จำนวน          41 คน

 

แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

 

               วัดบ้านยาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านยาง เป็นวัดเก่าแก่ มีอดีตเจ้าอาวาสที่เป็นพระเกจิชื่อดัง คือหลวงปู่ดี, หลวงปู่จันทร์, หลวงพ่อแดง เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งตำบลบ้านยางและตำบลใกล้เคียง

               ศาลปู่ยางสามยอด  เป็นต้นยางนาขนาดใหญ่มาก เส้นรอบวง ขนาด 10 คนโอบ อายุประมาณ  500  ปีความสูงจากโคนต้นประมาณ  300  เมตร  ต้นยางจะแตกกิ่งเป็น  3  ยอด จึงเรียกว่า  “ยางสามยอด”

 

               ชาวบ้านตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงรุ่นปัจจุบัน     มีความเคารพศรัทธามาก    จึงสร้างศาลเพื่อเป็นที่ประทับทรงของร่างทรงขึ้น    พร้อมกับมีการจัดงาน  สักการะในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนห้าทุกปี 

       ……………………………….........................................…..

 

 

 

 

26/10/2016

41

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร. 034 966723
เว็บไซต์ :
www.banyang-npt.go.th